الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة فیض اصفهانی (کتاب‌)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«الافاضات الغرویة فی اصول الفقهیة»، به زبان عربی ، اثر سید علی نقی، مشهور به فیض اصفهانی ، است که به برخی از مباحث مربوط به اصول الفاظ پرداخته است.


ساختار

[ویرایش]

نگارنده، سعی کرده است به صورت اجمال و به دور از نقل اقوال و نقض و ابرام دیگران، به بررسی مباحث علم اصول فقه بپردازد. وی، تنها تا مبحث مجمل و مبین به بیان مطالب پرداخته است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

مباحث مطرح شده در کتاب، عبارتند از:
تعریف اصول فقه؛
[۱] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۳.
موضوع اصول فقه؛ غرض و فایده اصول فقه؛ رتبه اصول فقه؛
[۲] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۴.
بیان اینکه ادله اربعه؛ یعنی کتاب ، سنت ، اجماع و عقل موضوع علم اصول فقه است؛
[۳] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۵.
بیان اینکه تغایر علوم به تمایز موضوع است؛
[۴] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۶.
معنای وضع ؛ اقسام وضع ؛
[۵] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۷-۸.
فرق میان اسم و حرف؛
[۶] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۹.
اختصاص داشتن وضع به مفردات و بیان اینکه الفاظ برای ذات معانی وضع شده‌اند؛
[۷] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۰.
بیان اینکه استعمال محتاج به وضع نیست؛
[۸] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۱.
علائم حقیقت و مجاز ؛
[۹] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۲.
عدم مساعدت دلیل بر اعتبار مرجحات در تعارض احوال؛
[۱۰] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۳.
امکان و عدم امکان اشتراک و ترادف ؛
[۱۱] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۴.
حقیقت شرعیه ؛
[۱۲] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۶
صحیح و اعم ؛
[۱۳] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۷.
ادله قائلین به صحیح؛
[۱۴] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۸.
ادله قائلین به اعم؛
[۱۵] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۹.
انحصار نزاع صحیحی و اعمی در اجزاء؛
[۱۶] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۱.
جاری نبودن نزاع مزبور در معاملات در صورتی که برای آثار مخصوصه وضع شده باشند؛
[۱۷] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۲.
مشتق و مفهوم آن؛
[۱۸] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۳.
بیان اینکه اختلاف مبادی مشتق، موجب انحصار نمی‌گردد و بیان مراد از «حال» در عنوان بحث مشتق؛
[۱۹] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۴.
مراد از بساطت ؛
[۲۰] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۶.
کفایت مغایرت بین مبدا؛
[۲۱] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۷.
آنچه مشتق از لحاظ مفهومی بر آن جاری می‌شود؛ ادله قائلین به وضع مشتق برای اعم؛ ادله قائلین به اخص؛
[۲۲] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۸-۳۰.
بیان معانی امر؛ اعتبار یا عدم اعتبار علو و استعلاء در صدق امر ؛ عدم مغایرت بین طلب و اراده ؛ حقیقت بودن لفظ امر در وجوب ؛ مشترک نبودن امر؛
[۲۳] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۳۰-۳۵.
حقیقت بودن صیغه امر در وجوب؛ ظهور یا عدم ظهور جمله‌های خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال می‌شوند در وجوب؛ اقتضای امر نسبت به توصلیت ؛ مفاد امر عقیب حظر؛ دلالت امر بر طلب طبیعت؛ بیان اینکه مصدر، ماده برای مشتقات نیست و بیان مراد از مره و تکرار؛ عدم دلالت امر، بر فور و تراخی؛ عدم دلالت فعل، بر زمان ؛ آیا امر به یک شی ء، مقتضی اجزاء است یا خیر؟؛ مقصود از اقتضاء؛ تقسیم مقدمه؛ تقسیم واجب ؛ واجب مطلق و مشروط ؛ عدم تفاوت بین مشروط و معلق؛ تبعیت مقدمه از ذی المقدمه؛ ثبوت ملازمه؛ اقتضاء یا عدم اقتضاء امر به شی ء، نسبت به نهی از ضد آن؛ محال بودن دو امر در عرض واحد؛ جایز نبودن امر آمر با عالم بودن به انتفاء شرط آن؛ عدم اقتضای نسخ وجوب هیچ یک از احکام را مگر حرمت؛ بیان واجب تخییری ؛
[۲۴] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۳۵-۶۶.
بیان اینکه امر به امر، امر است؛ بیان دلالت نهی بر طبیعت؛ اجتماع امر و نهی؛ اقسام عبادات مکروه ؛ اقتضاء یا عدم اقتضای نهی نسبت به فساد ؛ بیان معنای منطوق و مفهوم و اقسام آنها، بررسی معنای مفهوم شرط ، وصف ، حصر ، غایت ، لقب ، استثناء و مفهوم موافقت و مخالفت و اولویت و بیان احکام عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین .
[۲۵] الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۶۶-۱۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۳.
۲. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۴.
۳. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۵.
۴. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۶.
۵. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۷-۸.
۶. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۹.
۷. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۰.
۸. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۱.
۹. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۲.
۱۰. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۳.
۱۱. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۴.
۱۲. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۶
۱۳. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۷.
۱۴. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۸.
۱۵. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۱۹.
۱۶. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۱.
۱۷. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۲.
۱۸. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۳.
۱۹. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۴.
۲۰. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۶.
۲۱. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۷.
۲۲. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۲۸-۳۰.
۲۳. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۳۰-۳۵.
۲۴. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۳۵-۶۶.
۲۵. الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیة، فیض اصفهانی، ص۶۶-۱۲۲.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
جعبه ابزار