اقتران (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اقتران ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اقتران (فقه)، تقارن زمانی یا مکانی دو چیز با یکدیگر
اقتران (منطق)، تأليف چند قضيه به قصد استلزام نتيجه‌اى


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار