افضاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی کردن مجرای بول و حیض را اِفضاء می‌گویند و از آن در بابهای نکاح، حدود و دیات سخن گفته‏اند.


تعریف واژه افضاء

[ویرایش]

افضا به یکی کردن مجرای حیض و غائط و نیز یکی کردن مجرای حیض، غائط و بول نیز تعریف شده است؛ امّا آنچه در شناسه آمده، قول مشهور است.

افضای کبیره

[ویرایش]

به قول مشهور، احکام افضای زن نابالغ بر افضای زن بالغ توسط شوهر با آمیزش، مترتّب نمی‏گردد.
امّا اگر افضا با انگشت یا چیزی دیگر تحقّق یابد، شوهر ضامن دیه کامل زن است. همچنین افضای زن بالغ توسط اجنبی با آمیزش یا غیر آن، موجب ضمان دیه کامل و نیز مهر المثل در صورت افضای وی به اکراه است. بنابر قول برخی، در صورت باکره بودن ارش بکارت نیز ثابت است.

افضای صغیره

[ویرایش]

آمیزش با زوجه نابالغ حرام است؛ لیکن در صورت ارتکاب آن اگر موجب افضای وی گردد احکامی بر آن مترتّب می‏شود که به آن اشاره می‌شود.

← ثبوت دیه در افضای صغیره


افضای صغیره موجب ثبوت دیه - علاوه بر مهر ـ بر شوهر می‌گردد، حتّی به قول مشهور اگر قصد طلاق زن را هم نداشته باشد.

← وجوب انفاق در افضای صغیره


افضای صغیره موجب وجوب انفاق به زن تا زمانی که شوهر زنده است می‌شود، حتّی ـ به نظر مشهور ـ در صورت طلاق و ازدواج زن با مردی دیگر.

← حرمت ابدی آمیزش با زن بر شوهر


افضای صغیره باعث حرمت ابدی آمیزش با زن بر شوهر بنابر فتوای مشهور می‌گردد؛ هرچند به نظر آنان، علقه زوجیّت بدین سبب از بین نمی‏رود.

افضای نابالغ توسط اجنبی

[ویرایش]

افضای نابالغ توسط اجنبی، موجب ضمان دیه کامل و نیز مهرالمثل در صورت اکراه وی و نیز بنابر قول برخی، ارش بکارت در صورت باکره بودن است.حرمت ابدی آمیزش در صورت ازدواج اجنبی با او در این فرض، اختلافی است.

افضاء و خیار فسخ در ازدواج

[ویرایش]

افضا از عیبهایی است که موجب ثبوت خیار فسخ نکاح برای مرد می‏شود.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۱۹.    
۲. العروة الوثقی ج۵، ص۵۰۳.    
۳. فقه الصادق ج۲۱، ص۳۱۲.    
۴. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۷۵-۲۷۶.    
۵. العروة الوثقی ج۵، ص۵۰۴-۵۰۵.    
۶. فقه الصادق ج۲۱،‌ص۳۰۹.    
۷. جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۱۶.    
۸. فقه الصادق ج۲۱، ص۳۰۵.    
۹. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۷۵.    
۱۰. جامع المقاصد ج۱۲،‌ ص۳۳۴-۳۳۵.    
۱۱. جواهر الکلام ج۳۰، ص۳۳۱-۳۳۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱،‌ص۶۲۲-۶۲۳.    


رده‌های این صفحه : ضمان | فقه | نکاح | واژه شناسی
جعبه ابزار