اعفاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعفیف گردانیدن خود یا دیگری با تزویج را اِعفاف می‌گویند و از آن در باب نکاح سخن رفته است.


تعریف واژه اعفاف

[ویرایش]

اعفاف عبارت است از اینکه انسان با فراهم کردن زمینه‌های پاکدامنی، دیگری را عفیف بگرداند؛ به اینکه برای وی همسری برگزیند یا شرایط ازدواج را برایش فراهم کند.


اعفاف نسبت به خود انسان

[ویرایش]

اعفاف نسبت به خود انسان نیز کاربرد دارد و با ازدواج کردن محقّق می‌شود. البته کاربرد بیشتر واژه اعفاف نسبت به دیگری است.

اعفاف نفس

[ویرایش]

اعفاف نفس، در اصل مستحب است و در صورت بیم وقوع در حرام، واجب می‌شود.
[۳] جواهرالکلام ،ج۸، ص۲۹ ـ ۱۴.


اعفاف واجب النّفقه

[ویرایش]

اعفاف کسانی که نفقه آنان بر انسان واجب است، مانند فرزند، پدر و مادر بنابر مشهور مستحب است؛ لیکن از برخی، قول به وجوب اعفاف پدر در صورت عدم تمکّن مالی وی نقل شده است. حکم نفقه همسر پدر تابع حکم اعفاف پدر است؛ بنابر قول به وجوب اعفاف پدر، نفقه همسر وی نیز واجب و بنابر استحباب، مستحب است
[۴] الحدائق الناضرة ۲۵/۱۳۷ ـ ۱۳۸.


اعفاف مؤمن

[ویرایش]

اعفاف مؤمن هرچند نفقه او بر انسان واجب نباشد مستحب و در روایات متعدّد بدان سفارش شده‌است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسالک الافهام ج۸، ص۴۸۹.    
۲. تحریر الاحکام ج۳، ص۴۱۶.    
۳. جواهرالکلام ،ج۸، ص۲۹ ـ ۱۴.
۴. الحدائق الناضرة ۲۵/۱۳۷ ـ ۱۳۸.
۵. وسائل الشیعة ج۲۰، ص۴۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۰۶-۶۰۷.    


رده‌های این صفحه : فقه | نکاح | واژه شناسی
جعبه ابزار