اعراب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعراب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

عرب، به فتح همزه و سکون عین جمع عرب
اعرابی، افراد بادیه نشین
اعراب (فقه)، حالت‌های آخر کلمه از حیث حرکت و سکون اِعراب (به کسر همزه) و دارای کاربرد فقهیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار