اعجاز نظم قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعجاز نظم قرآن، معجزه بودن قرآن از جهت نظم الفاظ و اسلوب لغوی را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

«اعجاز نظم» از وجوه اعجاز بیانی قرآن است که در برخی منابع با تعابیری نطیر: اعجاز ترصیف قرآن ، اعجاز جمال لغوی قرآن و اعجاز غرابت اسلوب قرآن ، نیز مطرح شده است.

ویژگی‌های نظم قرآن

[ویرایش]

نظم قرآن دارای ویژگی‌های در حد اعجاز ذیل است:
۱. تناسب الفاظ با سیاق جمله ؛
۲. دقت در انتخاب کلمات به گونه‌ای که مترادف آن‌ها نمی‌تواند جایگزین شود؛
۳. نظم خوش آهنگ کلمات به دور از هرگونه تنافر ؛
۴. عدم ضعف تالیف و ترکیب در کلمات قرآن ؛
۵. نظم منحصر به فرد و فراتر از اسلوب سخن متداول عرب.
[۳] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۵، ص۱۵.
[۵] زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۲، ص(۹۷-۹۸).    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص۹.    
۳. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۵، ص۱۵.
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، معترک الاقران فی اعجازالقرآن، ص۶.    
۵. زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۶۴.
۶. باقلانی، محمد بن طیب، ۳۳۸ - ۴۰۳ق، اعجازالقرآن، ص۶۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اعجاز نظم قرآن».    جعبه ابزار