اعجاز غیب حاضر قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعجاز غیب حاضر قرآن، معجزه بودن قرآن از جهت خبردادن از امور پنهان را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

یکی از وجوه اعجاز غیبی قرآن ، خبردادن از امور پنهانی است که گاهی از آن به « اعجاز اخبار حاضر قرآن » نیز تعبیر شده است.
مراد از غیب حاضر، مطالب مربوط به خدا ، فرشتگان ، جن ، بهشت و جهنم و همچنین خبردادن از ضمایر افراد است. رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم برای دانستن این گونه مطالب راهی جز وحی نداشته است.

موارد غیب حاضر

[ویرایش]

برای نمونه می‌توان به قصه مسجد ضرار و آشکارکردن تصمیم اصحاب عقبه به کشتن پیامبر هنگام بازگشت از غزوه تبوک اشاره کرد.
[۴] زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۹۵.
[۶] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۶، ص(۱۸۹-۱۹۶).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۱۰۷.    
۲. توبه/سوره۹، آیه۷۴.    
۳. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۲، ص۹۶.    
۴. زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۹۵.
۵. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص۸.    
۶. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۶، ص(۱۸۹-۱۹۶).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اعجاز غیب حاضر قرآن».    جعبه ابزار