اعجاز صوتی قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعجزه بودن قرآن از جهت نظم موسیقی و نغمه‌های آن را اعجاز صوتی قرآن گویند.


اقسام

[ویرایش]

برخی منابع علوم قرآنی ، از «اعجاز صوتی قرآن» به اعجاز موسیقی باطنی قرآن، اعجاز موسیقی داخلی قرآن، اعجاز نظام صوتی قرآن، اعجاز نظم موسیقی قرآن و اعجاز نغمه‌های قرآن نام برده‌اند.

تعریف

[ویرایش]

اعجاز صوتی قرآن، یعنی نظم آهنگ بودن واژگان قرآن، که در هیچ یک از ساختار ادبی عرب و غیرعرب مانند ندارد. حروف و صداها، حرکات و سکنات قرآن به گونه‌ای انتخاب شده که شنیدن آن دلنشین است، و اگر کلمه‌ای از آن کاسته یا به آن افزوده یا حتی جابه جا شود، وزن و طنین و آهنگ آن تغییر کرده، دچار ضعفی آشکار می‌شود و انسجام عبارت‌ها و تناسب مسندها و مخارج حروف و پیوستگی آن به یکدیگر به اشکال برمی خورد و هنگام شنیدن یا خواندن، نابهنجاری را به همراه خواهد داشت.

مظاهر اعجاز صوتی

[ویرایش]

زمخشری پایه اول اعجاز را زیبایی و گیرایی صوتی قرآن همراه با افاده معنا می‌داند و از مظاهر آن، موارد ذیل را نام می‌برد:
۱. دوری از الفاظ خشن و استخدام الفاظ نغز برای معنایی که سیاق طلب می‌کند؛
۲. تناسق کلمات و اجتناب از تکرار؛
۳. زیبایی صوتی در فواصل و سهیم کردن آن در دلالت معنوی؛
۴. آوردن محسنات لفظی.
[۱] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۴، ص۱۰۴.
[۲] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، شناخت قرآن، ص۵۷۸.
[۳] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۵، ص(۱۷۳-۱۸۵).
[۴] عتر، حسن ضیاءالدین، المعجزة الخالدة، ص۲۷۰.
[۵] قطب، سید، ۱۹۰۶-۱۹۶۶م، التصویر الفنی فی القرآن، ص۸۷.
[۶] زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۴، ص۱۰۴.
۲. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، شناخت قرآن، ص۵۷۸.
۳. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۵، ص(۱۷۳-۱۸۵).
۴. عتر، حسن ضیاءالدین، المعجزة الخالدة، ص۲۷۰.
۵. قطب، سید، ۱۹۰۶-۱۹۶۶م، التصویر الفنی فی القرآن، ص۸۷.
۶. زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۳۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اعجاز صوتی قرآن».    جعبه ابزار