اطلاق شمولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاطلاق شمولی به شمول مفهوم نسبت به تمام مصادیق طبیعت به طور مستقل گفته می‌شود.


اقسام اطلاق

[ویرایش]

اطلاق، یا شمولی، یا بدلی و یا مجموعی است.

تعریف

[ویرایش]

اطلاق شمولی، در جایی است که مفهوم به صورت فراگیر تمامی افراد طبیعت را به کمک مقدمات حکمت در بر می‌گیرد؛ به بیان دیگر، مفهوم، تک تک افراد یک ماهیت را به طور جداگانه و مستقل پوشش می‌دهد، به گونه‌ای که انجام هر یک از آنها، یک امتثال و ترک هر یک از افراد، یک معصیت است، مانند: «فی الغنم زکاة» که مراد همه افراد عنوان کلی « غنم » است.
[۴] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۱، ص۳۹۳.
[۸] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۲، ص۸۹.
[۹] شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۹۱.    
۲. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۴۳.    
۳. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۲۳۷.    
۴. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۱، ص۳۹۳.
۵. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۳، ص۶۷۸.    
۶. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۱۵۷.    
۷. طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۷۷.    
۸. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۲، ص۸۹.
۹. شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص۷۴.
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۸۵.    
۱۱. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۱۰۳.    
۱۲. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۱۰۵ - ۱۰۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۲۶، برگرفته از مقاله «اطلاق شمولی».    

رده‌های این صفحه : اطلاق
جعبه ابزار