اطراق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاطراق در دو معنا به کار رفته است:
۱. فرو افکندن سر
۲. در اختیار گذاردن حیوان برای جفت‌گیری.
از اطراق به مفهوم نخست در باب صلات سخن گفته شده است.
مفهوم دوم در باب تجارت و عاریه مطرح شده است.


اطراق به معنای نخست

[ویرایش]

از اطراق به مفهوم نخست در باب صلات سخن گفته شده است.

← اطراق در نماز


مشهور میان فقیهان، جواز اطراق در نماز در حال قیام است.

اطراق به معنای دوم

[ویرایش]

مفهوم دوم در باب تجارت و عاریه مطرح شده است.

← عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری


عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری جایز است.

← کسب با عاریه حیوان به این منظور


کسب کردن با آن مانند اجاره دادن حیوان بدین منظور، مکروه است.

پانویس

[ویرایش]
۱. مستند العروة (الصلاة) ج۳، ص۲۱۵.    
۲. العروة الوثقی ج۱، ص۶۳۵.    
۳. جواهر الکلام ج۲۷، ص۱۷۲.    
۴. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۳۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۸۱.    


رده‌های این صفحه : فقه | معاملات | نماز | واژه شناسی
جعبه ابزار