اطاله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطول دادن را اطاله گویند. در باب‌های طهارت، صلات، حج و اطعمه و اشربه به مناسبت آمده است.


طول ندادن در عیادت بیمار

[ویرایش]

مستحب است کسی که به عیادت بیمار می‌رود، جز به خواست بیمار، عیادت را طول ندهد.

رعایت عدم اطاله در نماز جماعت

[ویرایش]

استحباب رعایت حال ناتوان‌ترین مأمومان توسط امام جماعت به طول ندادن افعال نماز از قبیل قنوت، رکوع و سجود- مگر همۀ مأمومان بخواهند-.

مواردی از استحباب اطاله در نماز

[ویرایش]

استحباب طول دادن رکوع توسط امام جماعت در صورتی که متوجه شود شخصی وارد مسجد شده و قصد اقتدا دارد،استحباب طول دادن افعال نماز فرادا به ویژه قنوت نافلۀ وترو نیز نماز شب در صورت داشتن وقتو نماز آیات به ویژه هنگام خورشید گرفتگی،از موارد استحباب اطاله در نماز است.

اطاله توقف بر کوه صفا

[ویرایش]

از مستحبات سعی، طول دادن توقّف بر کوه صفا است.

اطاله در نشستن بر سفره غذا

[ویرایش]

طول دادن نشستن بر سفره هنگام غذا خوردن، مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۱، ص۳۷۳.    
۲. العروة الوثقی ج۱، ص۸۰۴.    
۳. العروة الوثقی ج۱، ص۶۷۲.    
۴. العروة الوثقی ج۱، ص۶۸۴.    
۵. العروة الوثقی ج۱، ص۷۰۱.    
۶. نهایة الإحکام ج۱، ص۴۷۷.    
۷. نهایة الإحکام ج۲، ص۹۱.    
۸. العروة الوثقی ج۱، ص۷۳۰.    
۹. جواهر الکلام ج۱۹، ص۴۱۵.    
۱۰. مستند الشیعة ج۱۵، ص۲۴۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۷۹.    


جعبه ابزار