اصل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اصل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اصل (علم حدیث)، اصطلاحی‌ در علم‌ حدیث‌
اصل (قیاس)، شیء دارای حکم شرعیِ معلوم؛ از ارکان قیاس فقهی
اصل (منطق)، از مسائل استدلال تمثیلی در منطق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار