اصل عملی شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصل عملی شرعی به اصلِ عملیِ مستند به دلیل شرعی اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

اصل عملی شرعی، اصلی است که مجتهد بعد از جستوجو و تتبع کامل و ناامید شدن از دست یابی به دلیل شرعی، برای رهایی از شک در مرحله امتثال، از طریق دلیل نقلی به آن می‌رسد، مانند: استصحاب و برائت شرعی ؛ به بیان دیگر، در مواردی که دلیل حجیت اصل عملی، نقلی (شرعی) باشد، آن اصل را اصل عملی شرعی می‌گویند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۵۹.    
۲. سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۱۱.    
۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۱، ص۷.    
۴. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۳۰۳.    
۵. خمینی، روح الله، الرسائل، ج۱، ص۲۵۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۱۰، برگرفته از مقاله «اصل عملی شرعی».    جعبه ابزار