اصلاح ذات البین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصلاح ذات البین به معنی اصلاح و آشتی دادن میان دو یا چند نفر می باشد.


وجوب و استحباب اصلاح ذات البین

[ویرایش]

آشتی دادن دو یا چند نفری که با هم کینه و دشمنی دارند، مستحب و در موردی که حفظ جان مؤمنی بر آن توقف دارد، واجب است.

مصرف زکات در اصلاح ذات البین

[ویرایش]

از موارد مصرف زکات، صرف آن برای اصلاح ذات البین است.
[۲] مستمسک العروة ج۹، ص۲۶۵-۲۶۸.


اصلاح ذات البین در قضاوت

[ویرایش]

مستحب است قاضی پیش از داوری، دو طرف دعوا را به صلح و آشتی فراخواند و در صورت خودداری آن دو، حکم را صادر نماید.

اصلاح بین زن و شوهر

[ویرایش]

برای اصلاح میان زن و شوهری که با یکدیگر اختلاف پیدا کرده‌اند، حَکَمی از طرف زن و حَکَمی از سوی مرد برگزیده می‌شود تا بر مبنای مصلحت، میان آنان آشتی دهند. در این که این کار، واجب است یا مستحب، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۶۱-۳۶۲.    
۲. مستمسک العروة ج۹، ص۲۶۵-۲۶۸.
۳. جواهر الکلام ج۴۰، ص۱۴۵.    
۴. جواهر الکلام ج ۳۱، ص۲۰۹-۲۱۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۴۴.    


جعبه ابزار