اصطخری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصطخری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوسعید اصطخری، اِصْطَخْری‌، ابوسعیدحسن بن احمد (۲۴۴- ۳۲۸ق‌/۸۵۸ -۹۴۰م‌)، فقیه‌ شافعی‌
ابواسحاق اصطخری، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، کرخی نویسنده کتاب مسالك الممالك


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار