اشراف و آیات خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات، جمع آیه به معنای علامت ظاهر و روشن است. در این مقاله آیات مرتبط با رابطه اشراف و آیات خدا معرفی می‌شوند.


برخورد کفرآمیز

[ویرایش]

برخورد كفرآميز اشراف مجرم هر قومى با آیات الهی:
و كذلك جعلنا فى كلّ قرية أكبر مجرميها ليمكروا فيها ...• و إذا جاءتهم ءاية قالوا لن نؤمن ....

درخواست اشراف مجرم

[ویرایش]

اشراف مجرم، خواستار فرود آمدن وحی و آيات الهى بر خويش:
و كذلك جعلنا فى كلّ قرية أكبر مجرميها ليمكروا فيها ...• و إذا جاءتهم ءاية قالوا لن نؤمن حتّى‌ نؤتى‌ مثل ما أوتى رسل اللَّه ....

مکر اشراف مجرم

[ویرایش]

القاى شبهات و بهانه جويى در برابر آيات الهى از مكرهاى اشراف مجرم:
و كذلك جعلنا فى كلّ قرية أكبر مجرميها ...• و إذا جاءتهم ءاية قالوا لن نؤمن حتّى‌ نؤتى‌ مثل ما أوتى رسل اللَّه .... يادآورى اشكال تراشى‌هاى سردمداران کفر پس از ذكر مكر و فريبكارى آنان مى‌تواند بيان مصداقى روشن براى مکر و فریب آنان باشد.

اشراف قوم نوح و آيات خدا

[ویرایش]

برخورد منكرانه اشراف قوم نوح با آیات خدا:
قال الملأ من قومه إنّا لنريك فى ضلل مبين‌• ... و أغرقنا الذين كذّبوا بايتنا ....

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۳.     .
۲. أنعام/سوره۶، آیه۱۲۳.    
۳. أنعام/سوره۶، آیه۱۲۴.    
۴. أنعام/سوره۶، آیه۱۲۳.    
۵. أنعام/سوره۶، آیه۱۲۴.    
۶. أنعام/سوره۶، آیه۱۲۳.    
۷. أنعام/سوره۶، آیه۱۲۴.    
۸. أعراف/سوره۷، آیه۶۰.    
۹. أعراف/سوره۷، آیه۶۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۴۷۸، برگرفته از مقاله «اشراف و آیات خدا».    رده‌های این صفحه : آیات الهی | اشراف | موضوعات قرآنی

منابع اين صفحه : فرهنگ قرآن
جعبه ابزار