اشتمال صما

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاشتمال صمّاء نوعی لباس پوشیدن را گویند. از آن در باب صلات سخن رفته است.


تعریف اشتمال صمّاء

[ویرایش]

نهادن لباس مانند عبا و چادر بر دو شانه و گرفتن دو طرف آن از جلو و گذراندن از زیر بغل و نهادن بر یک شانه را اشتمال صمّاء می‌گویند.
تفسیر یاد شده، بنابر نظر مشهور است.

تعریف دیگر اشتمال صمّاء

[ویرایش]

برخی از فقها، همسو با لغویان، آن را به پیچاندن خود به پارچه‌ای مانند عبا و چادر بدون نهادن بر شانه، تفسیر کرده‌اند.

کراهت اشتمال صمّاء

[ویرایش]

عمل یاد شده- در نماز و غیر نماز- کراهت دارد؛خواه لباس دیگری در زیر عبا یا چادر پوشیده باشد و خواه نپوشیده باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۷، ص۱۲۵.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۲۴۰.    
۳. عاملی، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۳، ص۶۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۳۳.    


رده‌های این صفحه : آداب نماز | فقه | مکروهات نماز گذار | نماز
جعبه ابزار