استلقا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه پشت خوابیدن را استلقاء گویند و از آن در باب صلات و اطعمه و اشربه سخن رفته است.


حکم استلقاء بعد از خوردن غذا

[ویرایش]

مستحب است انسان پس از خوردن غذا، بر پشت بخوابد و پای راست را بر پای چپ قرار دهد.

حکم استلقاء در نماز برای معذور

[ویرایش]

نمازگزاری که توان ایستادن، نشستن و به پهلو خوابیدن را ندارد، باید برای خواندن نماز، به پشت بخوابد؛ به گونه‌ای که کف پاهایش رو به قبله باشد. رکوع [[]] و سجود وی با بستن و باز کردن چشم انجام می‌گیرد.

حکم نماز بر بام کعبه

[ویرایش]

در این که وظیفۀ نمازگزار بر بام کعبه، خوابیدن بر پشت و رو به آسمان نماز خواندن است یا نه، اختلاف است. به نظر مشهور، در لزوم ایستاده نمازگزاردن، بین بام کعبه و جای دیگر، تفاوتی نیست.

حکم استلقاء محتضر و در نماز میت

[ویرایش]

هنگام نماز میّت و نیز به قول مشهور، در حال احتضار، واجب است میّت و محتضر را به پشت بخوابانند، امّا محتضر باید به گونه‌ای قرار گیرد که کف پاهایش رو به قبله باشد.

استلقاء در تشخیص ماهی مذکی

[ویرایش]

ماهی‌ای که معلوم نیست مذکّی است یا غیر مذکّی، بر اساس روایتی، در آب انداخته می‌شود در صورتی که به پشت در آب قرار گیرد غیر مذکّی و اگر به رو قرار گیرد مذکّی است.
عده‌ای از فقیهان بر طبق این روایت فتوا داده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۵۶.    
۲. جواهر الکلام ج۹، ص۲۷۳.    
۳. جواهر الکلام ج۱۲، ص۲۲۲.    
۴. جواهر الکلام ج۷، ص۳۵۳.    
۵. جواهر الکلام ج۴، ص۱۲.    
۶. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۵۸-۲۵۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۸۳-۴۸۴.    


جعبه ابزار