استفهام انکاری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستفهام انکاری ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

استفهام انکاری (علوم قرآنی)، یکی از آرایه‌های ادبی به کار رفته در قرآن کریم به معنای پرسش به قصد نفی مطلب مورد سؤال
استفهام انکاری (علم بدیع)، یکی از اصطلاحات بکار رفته در ادبیات فارسی، به معنای سؤال کردن توأم با تکذیب و انکار


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار