استخدام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستخدام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

استخدام (علوم قرآنی)، ذکر لفظ دارای چند معنا، و آوردن الفاظی متناسب با هریک از معانی و دارای کاربرد در علوم قرآنی
استخدام (فقه)، به معنا به خدمت گرفتن کسى، خدمتکار گزیدن و دارای کاربرد در فقه
استخدام (منطق)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق، به معنای ذکر لفظ عام و اراده بعض افراد عام از ضمیرِ رجوع‌کننده به آن
استخدام (اصول)، به معنای ذکر لفظ عام و اراده بعض افراد عام از ضمیرِ رجوع کننده به آن و دارای کاربرد در اصول فقه
استخدام (علم بدیع)، یکی از اصطلاحات علم بدیع و به معنای استفاده دو معنای یک لفظ در کلام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار