ازدیاد پاداش (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله بحث ما در مورد زیاد پاداش دادن خدا به کسانی که به دنبال رضایت او و آخرت می‌باشد.


آخرت طلبی

[ویرایش]

من کان یرید حرث الاخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها وما له فی الاخرة من نصیب. «کسی که زراعت آخرت را بخواهد به او برکت می‌دهیم، و بر محصولش می‌افزائیم، و آنها که فقط کشت دنیا را می‌طلبند کمی از آن به آنها می‌دهیم اما در آخرت هیچ نصیبی ندارند!».

دنیا مزعه آخرت

[ویرایش]

در آیه بعد با یک تشبیه لطیف، مردم جهان را در برابر روزی‌های پروردگار و چگونگی استفاده از آن، به کشاورزانی تشبیه می‌کند که گروهی برای آخرت کشت می‌کنند، و گروهی برای دنیا، و نتیجه هر یک از این دو زراعت را مشخص می‌کند، می‌فرماید: (کسی که زراعت آخرت را طالب باشد به او برکت می‌دهیم و بر محصولش می‌افزائیم) (من کان یرید حرث الاخرة نزد له فی حرثه).
(و آنها که فقط برای دنیا کشت کنند و تلاش و کوشششان برای بهره‌گیری از این متاع زودگذر و فانی باشد تنها کمی از آنچه را می‌طلبند به آنها می‌دهیم اما در آخرت هیچ نصیب و بهره‌ای نخواهند داشت) (و من کان یرید حرث الدنیا نؤ ته منها و ما له فی الاخرة من نصیب).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شوری/سوره۴۲، آیه۲۰.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۳۹۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۶۰، برگرفته از مقاله «ازدیاد پاداش».    


رده‌های این صفحه : ثواب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار