ازدواج (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ازدواج ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ازدواج (فقه)، همسر گرفتن مرد یا زن
ازدواج (ادبی)، صنعتی در نظم و نثر فارسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار