ازدواج با همسر فرزند (عروس) (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از محارم هر زنی پدر شوهر اوست که ازدواج با او حرام ابدی است. (حتی بعد از طلاق و فوت شوهرش) بنا بر این پدر شوهر نمی‌تواند با همسر فرزندش که از دنیا رفته یا طلاق گرفته ازدواج کند.


حرمت ازدواج با همسر فرزند

[ویرایش]

ازدواج مرد با همسر فرزند خویش حرام است.
حرمت علیکم... حلـئل ابنآئکم الذین من اصلـبکم.... ( قید «من اصلابکم» در آیه ، احترازی است؛ بنابر این ازدواج با همسر پسر خوانده جایز است)

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ازدواج با همسر کافر ، ازدواج با زنان شوهردار.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳ف ص۵۶.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۲۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۶۴، برگرفته از مقاله «ازدواج با همسر فرزند (عروس)».    


رده‌های این صفحه : ازدواج | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار