ازاله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزدودن و برطرف کردن را ازاله گویند. مراد از آن بر حسب چیزی که به آن اضافه می‌شود مانند نجاست، حدث، مو و بردگی، متفاوت است.
عمدۀ مباحث مربوط به آن در باب‌های طهارت و صلات آمده، لیکن در دیگر باب‌ها مانند حج و قصاص نیز از آن به مناسبت سخن رفته است.


چگونگی تحقّق ازاله

[ویرایش]

تحقّق ازاله گاهی منوط به نیّت (قصد قربت) است مانند ازالۀ حدث به وضو، غسل یا تیمّم، و گاهی منوط به آن نیست مانند ازالۀ نجاست.

حکم ازاله

[ویرایش]

ازاله از نظر حکم، چند قسم است:

← ازالۀ واجب


ازالۀ نجاست از بدن و لباس برای گزاردن نماز واجب و مستحب و نیز برای طواف به قول مشهور و برای دخول مسجد در صورت سرایت نجاست به مسجدواجب است.
وجوب ازاله در صورت عدم سرایت نجاست به مسجد و همچنین از همۀ بدن پیش از غسل و از مواضع وضو پیش از آن،مورد اختلاف است.
ازالۀ نجاست از محل سجده،مساجد، مشاهد مشرفه، قرآن، ضریح معصوم علیه‌السّلام و هر چیزی که تعظیم و احترام آن در شرع مقدّس واجب است مانند تربت کربلاو نیز از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و از ظرف‌هایی که برای خوردن و آشامیدن و نیز وضو گرفتن و مانند آن به کار می‌رود، واجب است.
از دیگر موارد وجوب، ازالۀ نجاست از بدن میّت و از کفن نجس شدۀ او،و نیز وجوب ازالۀ موانع رسیدن آب به اعضا در غسل و وضو است.

← ازالۀ حرام


زدودن مو از بدن بر محرم جز در صورت ضرورت،و همچنین ازالۀ موی دیگری بدون رضایت او، حرام است و اگر کسی به جنایت، موی صورت یا سر دیگری را از بین ببرد، در صورت عدم رویش آن، قصاص می‌شود و در صورت رویش، به پرداخت ارش ملزم می‌گردد.

← ازالۀ مستحب


زدودن موهای زیر بغل و زهار (شرمگاه) و نیز چرک بدن به ویژه پیش از احرام مستحب است.
ازالۀ نجاست به ازالۀ عین آن با یکی از اسباب ازاله محقّق می‌شود. بنابراین، از بین رفتن رنگ و بوی آن لازم نیست.

اسباب ازالۀ نجاست

[ویرایش]

مطهرات مانند آب و آفتاب، اسباب ازالۀ نجاست هستند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۸۹.    
۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۶، ص۸۶-۸۷.    
۳. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۴۹۳-۴۹۴.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۹۵.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳، ص۱۰۱.    
۶. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۲، ص۴۲۳-۴۲۴.    
۷. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۴۹۰.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۹۸.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۹۹.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۲۵۱.    
۱۱. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۷۷-۳۷۸.    
۱۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۷۳-۳۷۵.    
۱۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۷۵.    
۱۵. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۵، ص۵۴۰-۵۴۲.    
۱۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۱۹۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علبهم السلام، ج۱، ص۳۸۸.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه | نماز | واژه شناسی
جعبه ابزار