ارکان حکم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افارکان حکم به عناصر مقوّم حکم اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

ارکان حکم، عناصری است که قوام حکم متوقف بر آن‌ها است و بدون آن‌ها محقق نمی‌شود. این عناصر عبارت است از: حاکم ( شارع )؛ محکومٌ به؛ محکومٌ علیه.
[۱] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۱، ص۱۴۳.
[۲] تقنین اصول الفقه، عبدالبر، محمد زکی، ص (۳۳-۲۸).
[۳] التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، ص۱۰۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۱، ص۱۴۳.
۲. تقنین اصول الفقه، عبدالبر، محمد زکی، ص (۳۳-۲۸).
۳. التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، ص۱۰۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۴۷، برگرفته از مقاله «ارکان حکم».    جعبه ابزار