ارشاد العقول الی مباحث الاصول (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افارشاد العقول الى مباحث الاصول‌ یکی از کتاب های اصولی آیت الله جعفر سبحانی است که در چهار مجلد منتشر شده است.


معرفى اجمالى‌

[ویرایش]

« ارشاد العقول الى مباحث الاصول»، تقرير درس اصول آية الله، جعفر سبحانى تبريزى است كه در چهار جلد، در عصر حاضر و به زبان عربى، توسط محمد حسين حاج عاملى، نوشته شده است.

ساختار کتاب

[ویرایش]

مباحث حجج شرعیه و اصول عملیه و ت عارض ادله شرعیه ، در جلد اول و دوم و تمام مباحث الفاظ، در جلد سوم و چهارم مطرح شده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

جزء اول كتاب كه در باره حجت‌هاى شرعى است، در ابتدا، از حالات مختلف مكلف و مباحث مربوط به قطع ، در طى هشت امر سخن مى‌گويد، سپس به بررسى ظنون خاص و ظن مطلق مى ‌پردازد و در آخر، مباحث مربوط به اصل برائت ، تخيير، احتياط و شرايط جريان اصول را مطرح مى‌كند.
در جزء دوم، به مباحث استصحاب و تعارض ادله شرعيه پرداخته شده است.
جزء سوم، پيرامون امورى مقدماتى از قبيل موضوع و مسائل و تمایز علوم ، وضع ، حقیقت و مجاز و... و مبحث اوامر مى‌باشد.
جلد چهارم، واجد بقيه مبحث اوامر، مباحث نواهى، مفاهیم ، عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین است.

وضعيت كتاب‌

[ویرایش]

در پايان هر جلد، محتويات آن، فهرست شده است.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی


جعبه ابزار