ارزش خوف از خدا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخوف از خدا از مراتب رفیع و استوار بوده و از برترین فضایل نفسانی و اشرف اوصاف نیک است.


خوف از خدا

[ویرایش]

خوف از خدا از مراتب رفیع و استوار است. خوف از خدا برترین فضایل نفسانی و اشرف اوصاف نیک است؛ زیرا فضیلت هر صفتی به قدر اعانت کردن آن بر سعادت انسان است و هیچ سعادتی بالاتر از ملاقات پروردگار و رسیدن به مرتبه قرب او نیست و آن حاصل نمی‌شود مگر به تحصیل معرفت و انس با خدا و آن موقوف است به معرفت او و معرفت و محبت هم نمی‌رسد مگر به فکر و ذکر او و مواظبت بر فکر و ذکر نیز محقق نمی‌شود مگر به ترک دوستی دنیا و لذت‌ها و شهوات آن. و هیچ چیز مانند خوف، قلع و قمع لذات و شهوات دنیا را نمی‌کند و از این جهت است که آیات و اخبار در فضیلت این صفت متواتر است
[۱] نراقی، معراج السعاده، ص۱۶۳.


اهل خوف در قرآن

[ویرایش]

خدای تعالی برای اهل خوف، علم، هدایت، رضوان و رحمت را که مجمع مقامات اهل بهشت است جمع نموده، فرمود: «انما یخشی الله من عباده العلماء» و فرمود: «هدی ورحمة للذین هم لربهم یرهبون»؛ یعنی هدایت و رحمت از برای کسانی است که ایشان از پروردگار خود ترسانند. و نیز فرموده است: «رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلک لمن خشی ربه»؛ یعنی خدا از ایشان راضی و خشنود است و ایشان از خدا راضی و خشنودند و این مرتبه برای کسی است که از خدا بترسد و از آیات استفاده می‌شود که خوف از خدا از لوازم ایمان است و کسی که نمی‌ترسد از ایمان بی نشان است؛ چنان که فرمود: «انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نراقی، معراج السعاده، ص۱۶۳.
۲. فاطر/سوره۳۵، آیه۲۸.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۴.    
۴. بینه/سوره۹۸، آیه۸.    
۵. انفال/سوره۸، آیه۲.    


منبع

[ویرایش]

دفتر تبلیغات اسلامی، سایت بلاغ، برگرفته از مقاله خوف و رجاجعبه ابزار