ارزش حکم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند بزرگ که پس از خلقت انسانها احکامی را برایشان وضع کرد، این احکام دارای ارزش بسیاری می باشد که بیشتر اهل یقین این ارزش را درک می کنند.


بهترین قانون

[ویرایش]

احکام و قوانین الهی، بهترین قانون و نیکوترین حکم الهی می باشد که دارای ارزش بالایی هستند.
«افحکم الجـهلیة یبغون ومن احسن من الله حکما....؛ آیا آنها حکم جاهلیّت را (از تو) می‌خواهند؟! و چه کسی بهتر از خدا، برای قومی که اهل یقین هستند، حکم می‌کند؟».

← تفسیر آقای مکارم


در آیه بعد به عنوان استفهام انکارى میفرماید (آیا اینها که مدعى پیروى از کتب آسمانى هستند انتظار دارند با احکام جاهلى و قضاوتهاى آمیخته انواع تبعیضات در میان آنها داورى کنى).(افحکم الجاهلیة یبغون ).در حالى که هیچ داورى براى افراد با ایمان بالاتر و بهتر از حکم خدا نیست.
با توجه به تقابل بین حکم الله و حکم جاهلیت است. گفتنی است که روایتی نقل شده از امام صادق علیه‌السّلام این برداشت را تایید می‌کند.

تشخیص ارزشمندی احکام

[ویرایش]

اهل یقین، قادر بر تشخیص ارزشمندی احکام الهی هستند که در قرآن هم در این مورد خداوند می فرماید:
«افحکم الجـهلیة یبغون ومن احسن من الله حکمـا لقوم یوقنون؛ آیا آنها حکم جاهلیّت را (از تو) می‌خواهند؟! و چه کسی بهتر از خدا، برای قومی که اهل یقین هستند، حکم می‌کند؟!».

← تفسیر علامه طباطبائی


این جمله به دلیل اینکه حرف (فاء) بر سر آن آمده تفریع و نتیجه گیرى از مضمون آیه قبلى است که سخن از اعراض کفار داشت ، تفریعى است سؤ ال گونه که مى پرسد: با اینکه آن دینى که از قبولش ‌ اعراض مى کنند دینى است که از ناحیه خدا نازل شده و دین حقى است که خود آنان نیز مى دانند حق است ، پس چرا به خاطر رسوم و عادت جاهلیت از آن دین اعراض مى کنند؟ ممکن هم هست آیه مورد بحث در مقام نتیجه گیرى و بیان لوازمى باشد که همه آیات قبلى ، آن لوازم را در بر دارد.
و معناى آیه این است که وقتى این احکام و شرایع حق ، از ناحیه خدا نازل شده باشد و غیر از این احکام ، دیگر هیچ حکم حقى وجود نداشته باشد و هر حکمى که باشد حکم جاهلیت و ناشى از هوا و هوسهاى جاهلان باشد پس این کسانى که از حکم حق اعراض مى کنند چه مى خواهند؟ و به دنبال چه حکمى مى گردند؟ با اینکه غیر از این احکام دیگر هیچ حکمى نیست مگر آنکه از احکام جاهلیت است ، و نیز با اینکه براى این مردمى که ادعاى ایمان دارند هیچ حکمى بهتر از حکم خدا نیست باز هم حکم جاهلیت را مى طلبند؟

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۵۰.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۴۰۶.    
۳. حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج۱، ص۶۴۰، ح ۲۴۰.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۵۰.    
۵. طباطبائی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج۵، ص۵۸۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «ارزش حکم»    جعبه ابزار