اردستانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاردستانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

پیرجمال اردستانی، عارف و شاعر و نویسنده مشهور ایرانی در قرن نهم
احمد صادقی اردستانی، از علمای معاصر شیعه
ابوالفتح عبدالجبار بن عبداللّه اردستانی اصفهانی، از محدّثین قرن پنجم هجری در اصفهان
ابوالفتح عبدالحمید اردستانی اصفهانی، از بزرگان در بلاغت و فصاحت و کیاست
حسام بن قوام مصطفوی اردستانی اصفهانی، ادیب و فاضل و شاعر در اصفهان
محمدحسن بن احمد شریف اردستانی اصفهانی، از فضلای اوایل حکومت قاجاریه
احمد بن عبدالهادی اردستانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ملاحسین اردستانی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه ماهر، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدحسین بن ملامیرزا ظهیری مهرآبادی اردستانی اصفهانی، عالم فاضل متّقی، از علمای قرن چهاردهم هجری اصفهان
سیدحسین طباطبائی کچویه‌ای اردستانی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری اصفهان
سیدحسین مجمر زواره‌ای اردستانی اصفهانی، شاعر و ادیب توانای عهد قاجاریه
حیدرعلی بن ذوالفقار معمار اردستانی اصفهانی، معمار چیره‌دست و هنرمند قرن دهم هجری اصفهان
میرافضل بن عبدالکریم طباطبایی اردستانی اصفهانی، شاعر ادیب و از سادات عالی‌قدر اردستان
سیدربیع بن شرف‌جهان حسنی اردستانی اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار