ارث همسر (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزن و شوهر در صورتی از یکدیگر إرث می‌برند که عقد آنها دائمی باشد .


یک چهارم اموال شوهر در صورت فرزند نداشتن

[ویرایش]

یک چهارم اموال شوهر ، سهم الارث زن در صورت فرزند نداشتن مرد است.
«... و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد...» [۱]
و برای شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندی نداشته باشند؛ و اگر فرزندی داشته باشند، یک چهارم از آن شماست؛ پس از انجام وصیتی که کرده‌اند، و ادای دین (آنها). و برای زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندی نداشته باشید؛ و اگر برای شما فرزندی باشد، یک هشتم از آن آنهاست؛ بعد از انجام وصیتی که کرده‌اید، و ادای دین. و اگر مردی بوده باشد که کلاله (خواهر یا برادر) از او ارث می‌برد، یا زنی که برادر یا خواهری دارد، سهم هر کدام، یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادری باشند)؛ و اگر بیش از یک نفر باشند، آنها در یک سوم شریکند؛ پس از انجام وصیتی که شده، و ادای دین؛ بشرط آنکه (از طریق وصیت و اقرار به دین،) به آنها ضرر نزند. این سفارش خداست؛ و خدا دانا و بردبار است.

یک هشتم اموال مرد در صورت فرزند داشتن

[ویرایش]

یک هشتم اموال مرد، سهم الارث همسرش، در صورت فرزند داشتن شوهر است.
... فان کان له ولد فلهن الثمن مما ترکتم.... (گفتنی است که سهم الارث فوق برای همسر مرد است و فرقی نیست که همسر یکی باشد یا متعدد) [۲]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۲.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۱۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «ارث همسر».    


رده‌های این صفحه : ارث | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار