ارتداد (منطق)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افارتداد در منطق عبارت است از بازگشتن، به چیز دیگر تحویل گشتن و به چیز دیگر منجرّ شدن.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

ارتداد در منطق به معنای بازگشتن، به چیز دیگر تحویل گشتن و به چیز دیگر منجرّ شدن است.
«بسیار باشد که دعوی ارتداد این منفصله کنند به متصله مطلوبه، بنابر آنکه در منطق روشن شده است ارتداد منفصلات به متصلات، لکن ما را در این ارتداد نظر است...».
[۱] شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۱۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۱۷.


منبع

[ویرایش]
خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | قضایا
جعبه ابزار