اراده در امنیت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی از منافقان برای کسب امنیت از جانب مسلمانان و مشرکان اراده کرده بودند.


اراده امنیت منافقان

[ویرایش]
-
ستجدون ءاخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومهم...(به زودى گروهى ديگر را مى‌يابيد كه مى‌خواهند (با پيمان متاركه جنگ) از ناحيه شما و قوم (مشرک)خود ايمن و آسوده باشند ، (ولى اينان به خاطر خباثت باطنشان نسبت به پيمان‌هايشان مورد اطمينان نيستند ، به همين سبب) هر بار به فتنه (و جنگ با مسلمانان) دعوت شوند ، با سر در آن فرو مى‌افتند . پس اگر جنگ با شما     كناره نگرفتند ، و پيشنهاد صلح و آشتى نكردند، و بر ضد شما دست (از فتنه و آشوب) برنداشتند، آنان را هر جا يافتيد بگيريد و بكشيد؛ آنانند كه ما براى شما نسبت به (گرفتن و كشتن) آنان دليلى روشن قرار داديم .) (طبق شان نزول، آیه فوق مربوط به منافقان می‌باشد.)
[۲] مجمع البیان، طبرسی، ذیل آیه.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۹۱.    
۲. مجمع البیان، طبرسی، ذیل آیه.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اراده در امنیت».رده‌های این صفحه : اراده | امنیت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار