ادوات عموم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادوات عموم به الفاظ و هیئت‌های دلالت کننده بر عموم اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

به الفاظ و هئیت‌های خاصی که بر عموم دلالت می‌کند، ادوات عموم می‌گویند، مانند:«کل»، «جمیع»، « نکره در سیاق نفی » و مانند آن‌ها.

اقسام ادوات عموم

[ویرایش]
ادوات عموم به لحاظ نوع عموم، به ادوات عموم بدلی و ادوات عموم شمولی تقسیم می‌شود. هم چنین، این ادوات به لحاظ مصادیق عبارت است از: جمع محلّی به لام ، جمع مضاف، جمع منکّر، کل، مفرد محلّی به لام ، نکره در سیاق اثبات، نکره در سیاق نفی ، نکره در سیاق شرط ، و نکره در سیاق استفهام . >نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۴۱.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۴۰.    
۲. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۲۴۴.    
۳. صدر، محمد باقر، المعالم الجدیدة للاصول، ص۱۳۶.    
۴. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۱۸.    
۵. حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۲۰.    
۶. حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۸۱.    
۷. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۰۱-۹۹.    
۸. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۵۱.    
۹. خوئی، ابو القاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۴، ص۴۲۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۳۸، برگرفته از مقاله «ادوات عموم».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | عام و خاص | مباحث الفاظ
جعبه ابزار