ادراک (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ادراک ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ادراک (صفات خدا)، یکی از صفات خداوند و به معنای آگاهی و احاطه الهی نسبت به همه موجودات
ادراک (فقه)، استعمال شده در دو معنای رسیدن به چیزی و رسیدن چیزی و دارای کاربرد در فقه
ادراک (منطق)، به معنای علم و آگاهی یافتن و دارای کاربرد در منطق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار