ادای شهادت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگواهی دادن بر امری را ادای شهادت گویند و در باب شهادات به کار رفته است.


بیان ادای شهادت

[ویرایش]

ادای شهادت مقابل تحمّل شهادت است.

وجوب شهادت دادن

[ویرایش]

ادای شهادت به هنگام درخواست از شاهد ، واجب کفایی و در صورت يکی بودن شاهد، واجب عینی است، امّا در اين که تنها در صورت درخواست «مشهود له» از شاهد برای تحمّل شهادت، شهادت بر وی واجب است يا مطلقا، اختلاف است. قول دوم به ظاهر کلمات بيشتر فقيهان نسبت داده شده است.

مزد گرفتن

[ویرایش]

مزد گرفتن برای ادای شهادت جایز نيست. در صورت توقّف ادای شهادت بر هزينه کردن مال مانند اين که نياز به سفر باشد ادا واجب نيست، مگر آن که هزينه لازم پرداخت شود و ادای شهادت توسط شاهد بر شهادت (شهادت فرع) نيز ممکن نباشد که در اين صورت، ادای شهادت بر شاهد اصل، واجب است.

ادای شهادت لال

[ویرایش]

ادای شهادت شخص لال ، با اشاره‌ای که شهادت او را بفهماند، صورت می‌گيرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۴۱، ص۱۸۳-۱۸۷.    
۲. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۱۲۴.    
۳. مسالک الافهام،ج۱۴، ص۲۴۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۴۶.    


رده‌های این صفحه : شهادات | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار