ادات شرط (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادات شرط ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ادات شرط (علوم قرآنی)، ادات متضمن معنای شرط و دارای کاربرد در علوم قرآنی
ادات شرط (اصول)، حروف دلالت کننده بر تعلیق یک جمله بر جمله دیگر و دارای کاربرد در اصول فقه
ادات شرط (منطق)، لفظ اتصال و ارتباط دهنده مقدم و تالى و دارای کاربرد در منطق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار