ادات تعریف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادات تبدیل کننده اسم نکره به معرفه را ادات تعریف گویند.


تعریف

[ویرایش]

به کلمه‌ای که اسم نکره را به معرفه تبدیل می‌کند «ادات تعریف» گویند؛ مانند:«ال تعریف» که بر دو نوع است:

← ال عهد


۱. ال عهد؛ که خود بر سه قسم است:
الف) عهد ذکری، که اشاره به شئ یا شخصی دارد که قبلا ذکری از آن به میان آمده است، مثل آیه : (... کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون الرسول)؛ «همان‌گونه که فرستاده‌ای به سوی فرعون فرستادیم (ولی) فرعون به آن فرستاده عصیان ورزید». در این آیه، «ال» در «الرسول» عهد ذکری است.
ب) ذهنی: (... اذ هما فی الغار...)؛ «آنگاه که در غار ( ثور ) بودند». «ال» در «الغار» عهد ذهنی است.
ج) حضوری، که اشاره به شئ یا شخص حاضر- در هنگام خطاب - دارد: (... الیوم اکملت لکم دینکم...)؛ «امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم». «ال» در «الیوم» عهد حضوری است.

← ال جنس


ال جنس: (ان الانسان لفی خسر)؛ «واقعا انسان دستخوش زیان است».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مزمل/سوره۷۳، آیه۱۵.    
۲. مزمل/سوره۷۳، آیه۱۶.    
۳. توبه/سوره۹، آیه۴۰.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۳.    
۵. عصر/سوره۱۰۳، آیه۱.    
۶. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۴، ص۳۳۴.    
۷. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۴، ص ۸۷-۹۰.    
۸. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۸۵-۱۸۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ادات تعریف».    جعبه ابزار