اخص انواع‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخصّ انواع‌ یا نوع سافل یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و عبارت است از نوعی که در زیر همه انواع قرار گرفته است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

نوعی که در زیر همه انواع قرار گرفته و شمول آن از همه کمتر است، مانند انسان و اسب، و مس، و آهن، و دایره، و بیضی. اصطلاحات نوع سافل، نوع اخیر، نوع حقیقی و نوع الانواع همگی مترادف اخصّ انواع‌ هستند.
«و آن نوع كه تحت او اشخاص بود، نوع سافل بود».
«و اگر اخصّ انواع باشد، نوع سافل گویند چون انسان».
[۲] شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۳۸.

«و نوع سافل را نوع الانواع نيز خوانند و نوع الانواع خود باعتبار آنک در تحت او اشخاص باشد نوع حقیقی باشد».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۲۹.    
۲. شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۳۸.
۳. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۲۹.    


منبع

[ویرایش]
خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | کلیات خمس
جعبه ابزار