اختصاص (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاختصاص ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اختصاص (فقه)، به معنای مخصوص بودن و بحث شده در باب‌های صلات، حج، تجارت، نکاح و ارث در فقه
اختصاص (نحو)، به معنای فضیلت دادن و مختص گرداندن و بحث در علم نحو
ادات اختصاص، واژه بیانگر اختصاص چیزی برای چیز دیگر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار