احکام خمسه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام خمسه در اصطلاح فقه اسلامی عبارتند از:
۱. وجوب،۲. حرمت، ۳. استحباب (ندب)، ۴. کراهت، ۵. اباحه؛ که از آن‌ها به احکام تکلیفی تعبیر می‌شود.
[۱] فرهنگ علوم، دکتر سجادی، ص۲۹.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ علوم، دکتر سجادی، ص۲۹.


منبع

[ویرایش]
کتاب فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، جابری عربلو، محسن، ص۴۴.


جعبه ابزار