احد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه احد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

احد (نام خدا)، به فتح الف و حاء، یکی از اسم‌های خداوند
کوه احد، به ضم الف و حاء، نام كوهى در شمال مدينه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار