اجزاء (منطق)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجزاء در منطق به معنای چیزهائی است که با هم تشکیل کل دهند.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

در اساس الاقتباس چنین آمده است: «هرچیز که از گرد آمدن چیزهای بسیار حاصل شود، آن‌چیز را از آن روی کل خوانند و آن‌چیزها را اجزای آن».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۱۹.    


منبع

[ویرایش]
خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | مباحث کلی
جعبه ابزار