اجرت حرام (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن گرفتن اجرت برای برخی اعمال حرام است.


اجرت زنا

[ویرایش]

گرفتن اجرت در برابر اجبار کنیزان به زنا حرام است.
... و لاتکرهوا فتیـتکم علی البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیوة الدنیا ومن یکرههن فان الله من بعد اکرههن غفور رحیم.

اجرت سخن باطل

[ویرایش]

گرفتن اجرت در برابر سخنان باطل و گمراه کننده حرام است.
ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم... اولئک لهم عذاب مهین. (از این که خداوند برای گویندگان سخن باطل، عذاب قرار داده، استفاده می‌شود که چنین کاری گناه و گرفتن اجرت نیز حرام است.)

اجرت غنا

[ویرایش]

اجرت گرفتن برای غنا و آوازه خوانی لهو و باطل حرام است.
ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم اولئک لهم عذاب مهین. (در روایات «لهوالحدیث» به غنا نیز تفسیر شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نور/سوره۲۴، آیه۳۳.    
۲. لقمان/سوره۳۱، آیه۶.    
۳. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، ج۴، ص۱۹۴.    
۴. لقمان/سوره۳۱، آیه۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اجرت زنا».    


رده‌های این صفحه : اجرت | زنا | غنا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار