اجتهاد و تقلید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجتهاد و تقلید به مباحث پیرامون چیستی، احکام ، ادله و شرایط اجتهاد و تقلید اطلاق می‌شود.


فقهی یا اصولی بودن مسئله اجتهاد و تقلید

[ویرایش]

مسئله اجتهاد و تقلید، از مسائل فقهی می‌باشد، نه اصولی؛ به همین دلیل، در بعضی کتاب‌های اصولی به آن پرداخته نشده و در بعضی دیگر، به عنوان خاتمه و یا رساله‌ای جداگانه آورده شده است.

مسائل بحث

[ویرایش]

در مبحث اجتهاد و تقلید، در دو مقام بحث شده است:
۱. اجتهاد؛ که در ضمن آن، مباحثی درباره تاریخ اجتهاد، تعریف اجتهاد، مبادی اجتهاد ، اقسام اجتهاد، مناصب اجتهاد و غیره مطرح شده است.
۲. تقلید؛ که در ضمن آن، از مباحثی درباره معنای تقلید، جواز تقلید از مجتهد، شرایط مرجع تقلید و غیره بحث شده است.
[۲] نوری، حسین، مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، ص۳.
[۶] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۲۹.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

اجتهاد، تقلید .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۹۵.    
۲. نوری، حسین، مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، ص۳.
۳. سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۳، ص۱۳.    
۴. خمینی، روح الله، الرسائل، ج۲، ص۹۶.    
۵. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۷.    
۶. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۲۹.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۷، برگرفته از مقاله «اجتهاد و تقلید».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه
جعبه ابزار