اجتماع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اجتماع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اجتماع (فقه)، به معنای جمع شدن چند چیز باهم و دارای کاربرد در فقه
اجتماع (منطق)، به هم پیوستن و باهم گردآمدن و دارای کاربرد در منطق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار