اتهام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه متهم كردن ديگرى اتّهام گفته می‌شود که از آن به تهمت نیز تعبیر می‌شود.


فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۲۴۶.    


جعبه ابزار