ابونصر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابونصر ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابونصر ابراهیم بن محمد کسایی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری
ابونصر ابن‌صباغ، از فقهای بزرگ اهل سنت
ابونصر ابن‌عربشاه، اِبْن‌ِ عَرَبْشاه‌، ابونصر هبةالله‌ عبدالوهاب‌ بن‌ احمد حاج‌ طرخانی‌، ملقب‌ به‌ تاج‌الدین‌، فقیه‌ و ادیب‌ حنفی‌
ابونصر باهلی، باهلی، ابونصر احمد بن حاتم، ادیب و لغوی عرب
ابو نصر برسبای، بَرْسْبای، ملک اشرف (سیف الدین) ابوالنّصر، از ممالیک (بُرجیه) مصر (حک: ۸۲۵ ـ۸۴۱)
ابو نصر سراج، ابو نصر، عبدالله بن علی سراج طوسی، ملقب به طاووس الفقراء، از فقهای صوفیان در قرن چهارم هجری
ابو نصر فارابی، ابونصر محمد بن طرحان فارابی مشهور به معلم ثانی، از دانشمندان و فلاسفه بزرگ اسلامی
ابونصر اسماعیل بن حماد جوهری، ابونصر اسماعیل بن حمّاد جوهری، ادیب و لغوی ایرانی قرن چهارم و مؤلف صحاح اللغه
ابونصر حسن بن فضل طبرسی، طبرسی، ابونصر حسن بن فضل، ملقب به رضی‌الدین، فقیه، از بزرگان علمای امامیه، محدّث ثقه در قرن ششم
ابونصر فتح موصلی، فتح موصلی، ابونصر، محدّث و صوفی قرن دوم و سوم
ابونصر مروزی، بِشر حافی، مکنّی به ابونصر مَروزی، عارف، محدث و فقیه
ابونصر احمد بن علی ازواری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
ابونصر احمد بن عمر غازی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
ابونصر احمد بن محمّد صاعدی اصفهانی، مشهور به شیخ الاسلام از فقهاء و علمای خاندان صاعدی اصفهان در قرن پنجم هجری
ابونصر احمد بن حسن ماندکانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابونصر احمد بن محمد خوزی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابونصر اسماعیل بن محمد رنانی صوفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار