ابوموسی عیینة بن موسی تمیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوموسی عیینة بن موسی تمیمی، فرزند موسی بن عیینه و از داعیان حکومت عباسیان بود که پس از چندی برعلیه منصور عباسی سر به شورش برداشت. او سرانجام به سال ۱۴۲ ق توسط یمانیان کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوموسی، عیینة موسی بن کعب بن عیینه تمیمی، پدرش موسی بن عیینه از بزرگان و فرماندهان و یکی از کسانی بود که در استقرار حکومت عباسیان نقش داشت. منصور، خلیفه عباسی، پدرش را به حکومت سند گماشت و پسرش، عیینه را به عنوان جانشین او در نظر گرفت، ولی در سال ۱۴۲ ق منصور به سبب کینه‌توزی عیینه نسبت به یمانیان و کشتن جمعی از آنها، وی را عزل کرد. او نیز علیه منصور سر به شورش برداشت. منصور ناچار لشکری را برای جنگ با وی گسیل داشت. چون یاران عیینه از گرد وی پراکنده شدند، او به سیستان رفت، امّا تنی چند از یمانیان به او رسیدند و در کمینی که برای او گذاشته بودند، وی را به قتل رساندند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۰۹.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۵۱۲.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۷.

جعبه ابزار