ابومطیع عبدالجلیل بن ابوعدنان عبدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومطیع عبدالجلیل بن ابوعدنان عبدی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومطیع عبدالجلیل بن ابوعدنان بن محمّد بن احمد بن مطهر بن ابونزار بن محمّد بن علی بن محمّد بن احمد عبدی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.
سمعانی از او با عبارت «شیخ صالح مستور من بیت الحدیث» یاد کرده است. در سال ۴۷۰ق در اصفهان متولّد گردیده و از ابوالفضل مطهر بن عبدالواحد بُزانی، ابوالطیّب محمّد بن محمّد بن ابراهیم بن سلیمان اصفهانی معروف به «سله» حدیث شنیده است. برادرش ابوتمیم عبدالمغیث هم از محدّثین اصفهان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۴۳۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۱۳.    


جعبه ابزار