ابوعمر عبداللّه بن عبدالوهاب سلمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعمر عبداللّه بن عبدالوهاب سلمی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعمر عبداللّه بن عبدالوهاب سلمی اصفهان مقری، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است. وی در سال ۳۹۴ق. وفات نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآه الجنان، ج۲، ص۳۳۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۳۴.    


جعبه ابزار